Op toegang tot en gebruik van de site van JSKS.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


Copyright

Copyright © JSKS Holding B.V. 2019. Alle rechten voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van JSKS Holding B.V. en de bij haar aangesloten bedrijven, hierna JSKS, of zijn eigendom van de in die teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen aangeduide partijen.

Het is niet toegestaan onderdelen van JSKS.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden functionaliteiten en/of diensten. Het is toegestaan hyperlinks aan te brengen naar JSKS.nl, mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. JSKS Holding B.V. behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de JSKS.nl website. Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.jsks.nl zo in te richten dat een internetgebruiker JSKS.nl te zien krijgt in een frame van een andere internetpagina.

Fair Use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de JSKS website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Verkrijgbaarheid van producten of diensten

Verwijzing op de site naar producten of diensten houdt geenszins een aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst, en creëert dan ook op geen enkele wijze een garantie of verbintenis afkomstig van JSKS naar anderen toe. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of de actualiteit ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. JSKS, noch haar dochtermaatschappijen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Externe links

Op verschillende plaatsen op de gehele website kunt u links naar websites van derden aantreffen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, betekent dit niet dat JSKS verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Overige bepalingen

Indien individuele bepalingen van deze disclaimer of delen ervan ongeldig zijn of ongeldig worden verklaard, al dan niet door een gerechtelijke instantie of gezaghebbende autoriteit, is dit niet van invloed op de overige bepalingen van deze disclaimer en blijven deze bepalingen derhalve van kracht.

Adresgegevens

JSKS Holding B.V.
Pesetastraat 46
2991 XT Barendrecht
Nederland
info@jsks.nl